lăng nhăng

đời đời…


Nov 23, ’09 9:49 PM

1-

đời đời…

ấy là một người tên Jesus

đời đời…

ấy là một người có tên Phật

đời đời…

ấy là một người có tên Mẹ

dứt khoát không đời đời với những kẻ đời đời hăm dọa,đời đời lăm le,đời đời thổ phỉ,đời đời ma quỉ…

2-

đời đời bia mộ

đời đời bia miệng

đời đời bia đạn

đời đời bia đá

đời đời bia chai

đời đời chai bia…

Advertisements