lăng nhăng

ba mươi tết


Ba mươi nghĩa là xem xém tết

Mà sao lử đử mà lừ đừ

Ngang qua phố ấy… ngày xưa ấy…

Nắng cũ rơi vàng chỗ ngã tư…

(Feb 12, ’10 9:06 PM)

Advertisements