bạn bè / lăng nhăng

27 tết-bài thơ nhỏ cho Osin…


Osin giờ đã ba không...

Osin giờ đã ba không

Không tiền,không vợ, ( lốc liếc cũng ) không ráo roài

Thôi thì ta vác chậu mai

Vác thêm chai rượu với hai phong bì

Trạng nguyên (không) ” kiêng húy” bị đì

ta làm hàng xóm sợ gì không sang

Ngùi trông nhà cửa vắng tanh

Thì ra phố ngắm nhân tình đi em

nhân tình nó có tèm lem

vẫn còn gã bạn hom hem cùng ngồi

Feb 10, ’10  4:37 AM

Advertisements