lăng nhăng

thay lời trái tim muốn nói (*)…


1-Bao nhiêu năm rồi nhỉ

Một.hai.ba.bốn…

Hai mươi năm có lẽ

Người vẫn làm công việc buồn tẻ

Nhặt nhạnh thơ tôi

Thứ thơ có khi cải lương

Có khi sến nương

Có khi tàm tạm

Giữ đấy và in ra…

Giữ đấy và làm đẹp cho

Một con ma

tiều tụy

2-bao nhiêu năm rồi nhỉ

Một.hai.ba.bốn…

Có lẽ

Em vẫn thu lượm thơ tôi

Như nhặt rác

Cất giùm tôi và chờ tái chế

in ra…

Em cũng làm đẹp cho một con ma

Thường bất ngờ giận dữ…

3- h.n.b

h.n.b.h.n.b.h.n.b…

pppppppppppppppppppppp….

4-thơ không vô ơn

Nhưng cảm ơn thì ngượng

Thôi…

cứ làm lơ

như là

trái mơ…

(*) một tiêu mục sến chảy nước của HTV truyền hình tp

Advertisements