lăng nhăng

secret không đồ lót…


Oct 15, ’08 1:16 PM

secret nhưng không phải victoria”s

victoria”s nhưng không phải secret

có những bí mật…

không ăn nhập đến đồ lót

có những đồ lót….

hoàn toàn không bí mật

vậy em!

đừng buộc tội anh

vậy em!

có buộc anh cũng không nhận

vậy đó!

Advertisements