lăng nhăng

đừng tưởng cứ mad là điên…


2 giờ -trắng mắt-3 giờ -mắt trắng-4 giờ -mắt đỏ-5 giờ -đỏ mắt-6 giờ -mắt lờ đờ…

tại sao thức?-thức tại sao?

tại sao không ngủ?-không ngủ tại sao?

việc nước ư?-thôi đi cha nội!

việc nhà ư?-thôi đi anh hai!

nhớ bồ bịch ư?-thôi đi ông kẹ!

không ngủ được-ngủ không được!

bình thường thôi!

vì…

có phải …

đêm …

đâu…

Advertisements