lăng nhăng

một ca từ…


thế hệ chúng ta nghèo đủ thứ trừ :tiền!(*)

thế hệ chúng tôi giàu đủ thứ trừ: nhân cách!

thế hệ chúng ta nghèo đủ thứ trừ :tiền!

thế hệ chúng tôi lộ hết cả không cần đeo mặt nạ!

thế hệ chúng ta nghèo đủ thứ trừ:tiền!

thế hệ chúng tôi sang đủ thứ trừ :văn hóa!

thế hệ chúng ta nghèo đủ thứ trừ :tiền!

thế hệ chúng tôi có đủ thứ trừ :tử tế!

thế hệ chúng ta nghèo đủ thứ trừ: tiền!

thế hệ chúng tôi cũng thế!

(*) lời một bài hát

Advertisements