lăng nhăng

lấy gươm treo ở trên cây…


ta đâm một nhát chết tươi

cái thằng cứ xúi giết người trong ta

dặn rằng hãy mở cửa ra

nắng từ lâu đã không qua chốn này

cái thằng độc ác rất gầy

cứ mang thù oán vào đây lạ lùng

đêm qua một nhát lạnh lùng

tiễn đưa một kẻ rất khùng điên đi

Advertisements