lăng nhăng

lại ba lăng nhăng…


Entry in Jun 22, ’08 2:06 AM


…nghĩ về nghề lúc này cũng buồn như nghĩ về em…(*)

em nói dối tỉnh bơ như nói thật

nghĩ về nghề lúc này cũng phiền như nghĩ về em

em nói thật tỉnh queo như nói dối

thôi !

khỏi nghĩ về nghề để khỏi nghĩ về em

nghĩ cho lắm đêm mơ toàn đá cuội…

(21-6-08)

(*)nhại một tứ thơ nghiêm trang của dịch giả Diễm Châu đã mất “nghĩ về đất nước bây giờ cũng buồn như nghĩ về em…(1970)

Advertisements