lăng nhăng

có một buổi chiều biển màu không xanh…


Aug 4, ’08 3:12 AM

1-

biển thì đục một màu không trong

trời thì xám một màu không xanh

bão thì hứa hẹn một chiều sóng lớn

ta nhúng bộ hài cốt của mình xuống nước

trước khi bão đến

cam đoan sexy chăm phầm chăm

tay ba lô nó cũng chăm phần chăm vài ba đứa…

như nhau cả ấy mà…

chai Label sóng cuốn ra xa…

2-

vỏ ốc cắn vào chân một phát chưa thấy chảy máu

hết mẹ nó máu rồi

chỉ toàn rượu thôi…

3-

biển thì xám một màu tối thui

sóng thì gầm như vừa mất người tình

mày dở hơn ta nhiều!

ta thì lặng thinh

chẳng gầm cho tốn hơi mất sức

ta mang bộ hài cốt đi lông bông trên cát

viết vài chữ lăng nhăng

‘nơi đây…ngày ấy…tháng này…

nó đã đến đây

nhứng hài cốt xuống nước…

rồi bye!…”

4-

chỉ những con ốc nhỏ này

ta sẽ mang về cho ai?

ai?

ai?

ai?

Advertisements