nhảm

chép phạt.


Aug 29, ’08 3:19 PM

nước…nước…nước….nước…nước…nước…nước…nước…nước…nước…

nước… nước…nước…nước…nước…nước…nước…nước…nước…nước…

KHÔNG CẦM ĐƯỢC!KHÔNG CẦM ĐƯỢC!KHÔNG CẦM ĐƯỢC!

KHÔNG CẦM ĐƯỢC!KHÔNG CẦM ĐƯỢC!KHÔNG CẦM ĐƯỢC!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxơxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Advertisements