lăng nhăng

chơi dại nha em!


Jul 30, ’08 12:24 PM

em chơi dại!

dẫm lên thơ.

eo ôi! chân rửa đến giờ

chưa xong

em chơi dại

em chơi ngông

dẫm lên thơ để khi không lò cò!

ai chơi dại dẫm lên kwan

bàn chân phải rửa đến ngàn năm sau!

p/s:em đài các lòng cũng thoa son phấn

đôi bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ (Đinh Hùng-kỳ nữ )

Advertisements