lăng nhăng

biển…


Jul 11, ’08 10:33 AM

có một hôm không biết làm gì

cũng chẳng biết làm chi

tôi đứng tần ngần

liếm lòng tay mình

(chẳng con gấu nào gầy đến thế!)

mặn!

Jul 11, ’08 10:33 AM

“…biển trong lòng tay

trong lòng tay có biển…”

vậy mà tôi đi tìm biển một đời

ngu thế thì thôi!

(tặng Thận Nhiên)

Advertisements